Конкурс жаттары

Автор: admin от 2-06-2014, 15:50, посмотрело: 926

0

«Бекітемін»

№ 172 ЖББМ директоры

Н.К. Усенова

__________________

№ 50 бйры 02.06.2014ж.

 

 

Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушіні тадау жніндегі конкурсты жаттама

Конкурсты йымдастырушы: Алматы аласы Білім басармасы «№ 172 жалпы білім беретін мектеп» коммуналды мемлекеттік мекемесі.

Зады мекен-жайы: 050064, Алматы аласы, Медеу ауданы, Думан ышам ауданы,Каркаралы 15 кшесі.

Пошталы мекен-жайы: 050064, Алматы аласы, Медеу ауданы, Думан ышам ауданы,Каркаралы 15 кшесі

 

БСН: 030140002758.

Банкті деректемелері: ИИК: KZ32070102KSN6001000 БИК: KKMFKZ2A Кбе 12 Р М азынашылы комитеті.

Анытама телефоны: +7 (7272) 39-37-69; 382-81-80, Апсалямова Азия Нурсилановна.

Email:172-mektep@mail.ru.

1. Жалпы ережелер

 

1. Орта білім беру йымында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметті (бдан рі – крсетілетін ызмет) алушыларды жалпы саны 785 білім алушыны райды, оны ішінде жекелеген санаттаы білім алушылар 30.

Білім алушыларды тегін таматандыруды йымдастыруа бюджет аражаты есебінен блінетін сома 18972322,00 тегені райды.

Бір білім алушыны таматандыру ны конкурсты йымдастырушы белгілеген ннан аспайды.

2. Осы конкурсты жаттама мыналарды:

1) осылгілік конкурстыжаттамаа 1-осымшаасйкес крсетілетін ызметтерді алушылар санаттарыны тізбесін;

2) осылгілік конкурсты жаттамаа 2-осымшаасйкес техникалы тапсырманы;

3) осылгілік конкурстыжаттамаа 3-осымшаасйкес зады тлалар шін конкурса атысуа арналан тінімді;

4) осылгілік конкурстыжаттамаа 4-осымшаларасйкес жеке тлалар шін конкурса атысуа арналан тінімді;

5) осылгілік конкурсты жаттамаа 5-осымшаасйкес леуетті нім берушіні біліктілігі туралы мліметтерді;

6) осы лгілік конкурсты жаттамаа 6-осымшаасйкес нерлым сапалы ызмет крсетуді сынатын конкурс жеімпазын айындау шін критерийлер тізбесін амтиды.

7) осылгілік конкурстыжаттамаа 7-осымшалара сйкес банктіккепілдік;

8) осылгілік конкурстыжаттамаа 8-осымшалара сйкесарыздыболмаандыыны бойыншаанытама;

9) осылгілікконкурстыжаттамаа 9-осымшаларасйкесперспективалыдастарханмзірімі.

3. Конкурса атысуа ниет білдірген леуетті нім беруші конкурса атысуа тініммен оса орта білім беру йымдарыны білім алушыларын тегін таматандыруды амтамасыз ету шін бюджет аражаты есебінен блінген соманы бір пайызы млшерінде конкурса атысуа арналан тінімді амтамасыз етуді:

1) конкурсты йымдастырушыны (тапсырыс берушіні) мынадай банк шотындаИИК: KZ580705023603864001БИК: KKMFKZ2A Кбе 12 Р М азынашылы комитеті,орналастырылын ашаны кепілдік берілген аша жарнасы;

2) осы лгілік конкурсты жаттамаа 7-осымшаларасйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді.

2. леуетті нім берушілерді конкурс туралы хабардар ету

4. Конкурсты йымдастырушы конкурсты жаттама бекітілген кннен бастап кнтізбелік бес кн ішінде, біра леуетті нiм берушiлер конкурса атысуа тiнiмдер беретін соы кнге дейін кемiнде кнтiзбелiк жиырма кн аланда Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадауаидаларыны 2-осымшасына сйкес нысан бойынша интернет-ресурста конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арылы леуетті нім берушілерді хабардар етеді.

5. Конкурсты жаттаманы кшірмелері интернет-ресурста орналастырылады жне ол леуетті нім берушілерге ааз трінде беріледі.

6. Конкурсты комиссияны хатшысы конкурс атысушыларына конкурсты жаттаманы ааз тріндегі кшірмелерін ол ойызып береді жне деректерді конкурсты жаттаманы кшірмесін алан тлаларды тіркеу журналына енгізеді.

7. Тлаларды тіркеу журналында конкурс атауы мен ткізу мерзімі, леуетті нім берушіні не зады тла кіліні тегі, аты, кесіні аты, жеке кулігіні нмірі, орналасан жері мен байланыс телефондары, конкурсты жаттама кшірмесін алу уаыты мен кні крсетіледі.

8. Тлаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нмірленеді, соы параы конкурсты йымдастырушыны мрімен бекітіледі.

 

3. Конкурса атысуа конкурсты тінімді ресімдеу

9. Конкурса атысуа тінім:

1) осы лгілік конкурсты жаттамаа 3, 4-осымшаларасйкес мемлекеттік жне орыс тілдерінде жасалан жне леуетті нім берушіні олы ойылып, мрімен куландырылан тінімді;

2) конкурсты жаттаманы талаптарына сйкес леуетті нім беруші жаттарыны тізбесін амтиды:

зады тлалар шін ыты абілеттілігін (зады тланы мемлекеттік тіркеу туралы кулікті кшірмесі немесе анытама,занамада белгіленген тртіппен бекітілген жары кшірмесі), жеке тлалар шін – азаматты абілеттілігін (ксіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы жат, жеке кулігіні кшірмесі) растайтын нотариат куландыран жаттар;

осылгілік конкурстыжаттамаа 8-осымшаасйкес леуетті нім берушіге ызмет крсететін банкті немесе банк филиалыны банкті (банк филиалыны) бірінші басшысыны немесе оны орынбасарыны олы ойылып,банк мрі бар леуетті нім берушіні азастан Республикасы лтты Банкі Басармасыны аулысымен бекітілген Екінші дегейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі жне ипотекалы компаниялардаы бухгалтерлік есеп шоттарыны лгі жоспарына сйкес банкті немесе банк филиалыны алдындаы міндеттемелеріні барлы трлері бойынша анытама берілген кнні алдындаы ш айдан кп созылан мерзімі ткен берешекті жотыы туралы анытаманы тпнсасы (егер леуетті нім беруші бірнеше екінші дегейдегі банктерді немесе филиалдарды, сондай-а шетелдік банкті клиенті болып табылса, осы анытама осындай банктерді райсысынан сынылады). Анытама конкурсты тінімдер бар конверттер ашылатын кнні алдындаы бір айдан кешіктірілмей алынуы тиіс;

конкурсты тінімдер бар конверттерді ашу кніні алдындаы бір айдан кешіктірмей алынан ш айдан астам салы берешегіні, міндетті зейнетаы жарналары жнежинатаушы зейнетаы орларына леуметтік аударымдар бойынша берешегіні жо екені туралы (тлеу мерзімі азастан Республикасыны занамасына сйкес кейінге алдырылан жадайларды оспаанда) салы органы басшысыны не орынбасарыны олы ойылып, мрімен бекітілген не e-gov электронды кіметі порталы арылы алынан салы органыны белгіленген нысандаы анытамасыны тпнсасы;

бар болса С (осылан н салыы) бойынша есепте траны туралы кулікті кшірмесі;

осы лгілік конкурсты жаттамаа 7-осымшаасйкес конкурса атысуа банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ашалай жарна трінде тінімді амтамасыз етуді растайтын жатты тпнсасы;

осы лгілік конкурсты жаттамаа 2-осымшаасйкес крсетiлетiн ызметтердi сапалы жне санды сипаттамалары айындалан техникалы тапсырма. Техникалы тапсырмада міндетті тртіппен оушыларды сапалы,тегерімделген жне ауіпсіз таматандыруды амтамасыз ету шін талап етілетін перспективалы мзір крсетіледі;

осы лгілік конкурсты жаттамаа 5-осымшаа нысан бойынша ызметкерлерді біліктілігі туралы мліметтер.

 

4. Конкурса атысуа тінімді беру тртібі

 

10. Конкурса атысуа тінімдерді конкурса атысушылар конкурсты йымдастырушыа олма-ол немесе почта байланысын пайдалана отырып: 050064, Алматы аласы, Медеу ауданы, Думан ышам ауданы,Каркаралы 15 кшесі, Алматы аласы білім басармасыны «№ 172 жалпы білім беретін мектеп» коммуналды мемлекеттік мекемесі 29 блме Конкруса абылдау жне жатты тіркеуге жауапты – Апсалямова Азия Нурсилановна абылдау жмыс кндері саат 09-30-дан 13-00-ге дейін, 23 маусым 2014 жыл.

11. Конкурсты комиссияны хатшысы тінімдері бар конверттерді абылдайды жне тінімдерді тіркеу журналына конкурса атысуа тінім берген леуетті нім беруші туралы мліметтерді енгізеді.

12. Конкурса атысуа тінімдерді тіркеу журналында ткізу мерзімі туралы, конкурсты йымдастырушы, леуетті нім берушіжнінде мліметтер, атауы мен почта мекенжайы, ЖСН, жеке кулігі, тінімді тіркеу кні мен уаыты крсетіледі.

Крсетілген журнала тінімдерді тіркеуден бас тарту себебін крсете отырып, леуетті нім берушілер туралымліметтер енгізіледі.

Конкурса атысуа тінімдерді тіркеу журналы конкурсты жаттама кшірмелерін алан адамдарды тіркеу журналына сас ресімделеді.

13. Конкурсты йымдастырушы бекіткен мерзім ткеннен кейін сынылан тінімдер тіркелуге жатпайды жне леуетті нім берушілерге айтарылады.

 

5. Конкурс тінімдерібар конверттерді конкурсты комиссияны ашуы

 

14. Конкурса атысуа тінімдер бар конверттер 2014 жылы "23" маусымда саат 15-00 –де мына мекенжай бойынша 050064, Алматы аласы, Медеу ауданы, Думан ышам ауданы,Каркаралы 15 кшесі,кабинет № 29 блмеде ашылады.

15. Конкурсты комиссияны траасы атысушылара конкурсты комиссияны рамы, белгіленген мерзімде конкурса атысуа тінімді сынан леуетті нім берушілерді саны туралы хабарлайды.

16. Комиссия хатшысы конкурса атысуа тінімді сынан тлаларды тіркеу журналына енгізілген мліметтерді жариялайды жне леуетті нім берушілерді конкурса атысуа тінімдерібар конверттерін ашады.

17. Конкурсты йымдастырушыны хабарландыруында белгіленген мерзімде сынылан конкурса атысуа тінімдерібар конверттер ашылуа жатады.

18. Конверттерді ашу хаттамасы Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадау аидаларыны 3-осымшасынасйкес ресімделеді, оан конкурсты комиссияны мшелері рбір параына жне соына олын ояды жне леуетті нім берушілерді тінімдері бар конверттер ашылан кннен бастап кнтізбелік ш кннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

 

6. Конкурсты тінімдерді арау

 

19. Комиссия тінімдер бар конверттер ашылан кннен бастап кнтізбелік бес кн ішінде конкурса атысуа рсат беру шін тінімді толытыы жне конкурсты жаттамаа сйкестігі трысынан арайды.

20. Конкурса атысуа тінімдер сынан, конкурсты жаттама талаптарына сйкес келмейтінлеуетті нім берушілер конкурса жіберілмейді.

21. Конкурсты комиссия конкурсты жаттама талаптарына сйкес келмейтін леуетті нім берушілерді айындайды жне оларды конкурса атысушылар ретінде таниды.

22. Отырыс конкурса рсат беру туралы хаттамамен ресімделеді, оны рбір параына жне соына конкурсты комиссияны барлы мшелері олын ояды.

23. Комиссия Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадау аидаларыны4-осымшасына сйкес зіні шешімін конкурса рсат беру хаттамасымен ресімдейді.

ол ойылан конкурса рсат беру хаттамасы комиссия отырысы ткен кннен бастап кнтізбелік екі кннен кешіктірмей интернет-ресурста орналастырылады.

24. Конкурсты йымдастырушы нерлым сапалы крсетілетін ызметті сынатын конкурс жеімпазын айындау шін нім берушіні тадау критерийлерінкздейді.

25. Комиссия конкурса атысуа рсат беру хаттамасы жарияланан сттен бастап кнтізбелік екі кн ішінде осы лгілік конкурсты жаттамаа 6-осымшаа сай лшемдерге сйкес жеімпазды айындау шін рсат берілген леуетті нім берушілерді тінімдерін баалайды жне салыстырып тексереді.

26. Конкурсты комиссияны тінімді конкурсты жаттама талаптарына сйкестендіруге байланысты рекетіне жол берілмейді.

тінімді сйкестендіру деп конкурсты комиссияны тінімді жетіспейтін жаттармен толытыруа, жаттарды алмастыруа, тиісінше ресімделмеген жаттарды дрыстауа баытталан рекеті тсініледі.

27. Егер нерлым здік сипаттамалары бар крсетілетін ызмет сынылан жадайда, леуетті нім берушіні техникалы тапсырмасыны конкурсты жаттамада крсетілген техникалы тапсырмаа сйкес болмауына жол беріледі.

28. Барынша кп балл жинаан жне баса леуетті жеткізушілермен салыстыранда міндеттемелерді е здік орындау шарттарын сынан леуетті нім беруші конкурс жеімпазы болып танылады.

Егер конкурста конкурсты жаттаманы талаптарына сйкес тінімді сынан жне Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадау аидаларыны талаптарына сйкес келетін бір леуетті нім беруші атысан жадайда, ол конкурс жеімпазы болып танылады.

29. Конкурсты комиссияны траасы, ол болмаан жадайда траа орынбасары конкурсты комиссияны отырысына атысып отыран тлалара конкурс нтижелері мен жеімпазын жариялайды.

30. Конкурс орытындылары туралы хаттама Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадауаидаларыны 5-осымшасына сйкесресімделеді, оан комиссияны мшелері рбір параына жне соына олын ояды.

31. Конкурс орытындылары туралы хаттамаа ол ойылан кннен бастап екі жмыс кні ішінде конкурсты йымдастырушы конкурс орытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста орналастырады.

32. леуетті нім беруші конкурса атысуа тінімді амтамасыз етудіол конкурс жеімпазы ретінде айындалан жадайда шарт жасасуды жне шартты орындауды амтамасыз етуін енгізуді кепілі ретінде енгізеді.

33. леуетті нім беруші конкурса атысуа тінімді амтамасыз етуді конкурса блінген соманы бір пайызы клемінде енгізеді.

34. леуетті нім беруші осы лгілік конкурсты жаттамаа 7-осымшаасйкес банктік кепілдік немесе кепілдік берілген аша жарнасы трінде конкурсты тінімді амтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты йымдастырушыны банк шотынаенгізеді.

35. тінімді амтамасыз етуді олданылу мерзімі–35кнтізбелік кн.

36. амтамасыз етуі жо конкурса атысуа тінімдерді конкурсты комиссия кері айтарады.

37. леуетті нім берушіні ттастай аланда, шінші тлаларда неконкурса атысуа тінім мерзіміні аяталуына дейін енгізілген кепілдік берілген аша жарнасы блігіндеталап ету ыыны туындауына келетін іс-имылдарына жол берілмейді.

38. Конкурсты йымдастырушы конкурса атысуа тінімді амтамасыз етуді мынадай:

1) жеімпаз деп айындалан леуетті нім беруші шарт жасасудан жалтаран;

2) конкурсты жеімпазы шарт жасасып, конкурсты жаттамада белгіленген шартты орындалуын амтамасыз етуді енгізу жне (немесе) енгізу мерзімдері туралы талаптарды орындамаан не уатылы орындамаанжадайларда айтармайды.

39. Конкурсты йымдастырушы леуетті нім берушігезі енгізген конкурса атысуа тінімді амтамасыз етуді мынадай жадайларды бірі басталан кннен бастап кнтізбелік ш кн ішінде айтарып береді:

1) конкурса атысуа рсат беру туралы хаттамаа ол ойылуы. Крсетілген жадай конкурса атысуа жіберілген леуетті нім берушілерге олданылмайды;

2) конкурс орытындылары туралы хаттамаа ол ойылуы. Крсетілген жадай конкурс жеімпазы болып айындалан конкурса атысушыа олданылмайды;

3) шартты кшіне енуі жне конкурс жеімпазыны шартты орындалуын амтамасыз етуді енгізуі.

 

 

Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадау жніндегі

конкурсты жаттамаа

1-осымша

Крсетілетін ызметті алушылар санатыны

тізбесі

 

Білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді тадау жніндегі конкурс

 

Алматы аласы Білім басармасы «№ 172 жалпы білім беретін мектеп» коммуналды мемлекеттік мекемесі

Конкурсты йымдастырушыны атауы

Білім беру йымын

даы крсетілетін ызметті алушылар

ды жалпы саны

Оны ішінде бюджет аражаты есебінен тегін таматандыру

мен амтамасыз етілетін білім алушылар

ызметті крсету мерзімдері

ызметті крсету орны

Білім алушыларды тегін таматанды

руды амтамасыз етуге

бюджет аражаты есебінен блінген сома, С ескерусіз

1

2

3

4

5

6

7

1

Алматы аласы Білім басармасыны «172 жалпы білім беретін мектеп» коммуналды мемлекеттік мекемесі

785

755

30

01.09.2014ж– 31.12.2014ж

050064, Алматы аласы, Медеу ауданы, Думан ышам ауданы,Каркаралы 15 кшесі

18972322,00

 

02 маусым 2014 жыл

Директор ___________________ Усенова Н.К.

М.О.

 

 

Орта білім беру йымдарында білім

алушыларды таматандыруды йымдастыру

бойынша крсетілетін ызметтерді

берушілерді тадау жніндегі

лгілік конкурсты жаттамаа

2-осымша

 

 

Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды

йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушіні тадау

бойынша конкурсты жаттамаа

техникалы тапсырма

 

 

 

 

«№ 172 мектеп» КММ оушыларын таматануын йымдастыру бойынша ызмет Алматы аласы, Медеу ауданы, Думан ышам ауданы, араралы кшесі 15 й мекен-жайы бойынша орналасан орта білім беру йымыны оушыларына крсетілуі тиіс, барлыы 785 оушы, оны ішіндегі 755 бастауыш мектеп оушылары, 30 бала жадайы тмен отбасы оушылары 31.12.2014 ж. мерзімге дейін бюджеттік аражат есебінен 18972322,00 теге сомасына тегін таматанумен амтамасыз ету керек.

Кн сайын ас мзірін жымдылы, тегерімділік, ауіпсіздік талаптарына сйкес оушыларды жас ерекшеліктерін ескере отырып, міндетті трде бірінші – шінші таамдарды друмендендірумен конкурсты йымдастырушысы зірлейді жне халыты санитарлы-эпидемиологиялы саулыы саласындаы укілетті органмен келісіледі.

леуетті нім беруші келесі талаптарды амтамасыз ету тиіс:

-ттынушыларды денсаулытарына ауіпсізді пен кепіл болатын таамдар мен таматарды дайындау кезінде жне ткізу кезедерінде санитарлы нормалар мен ережелерді сатау шін ажетті жадайлар жасау;

-денсаулыыны жадайы бойынша рсаттары бар, ксібі, гигиеналы даярлытан жне аттестаттаудан ткен тлаларды жмыса абылдау;

-рбір ызметкерді медициналы кітапшасыны болуы;

-жмыса тру кезінде алдын ала жне барлы ызметкерлерді мерзімдік медициналы тексерулерден уаытында туі (медициналы мекемелермен келісім);

-кн сайын ажетті жаттаманы жргізу (бракеражды журналдар, персоналды ірі жне тыныс органдарыны ткір ауруларына арау журналы, жне баса жаттар)

-азастан Республикасыны олданыстаы занамасын, санитарлы ережелеріне, гигиеналы нормативтерге сйкес ызметкерлер ебектеріні жадайлары;

-ызметкерлерді ш жиынтытан кем емес арнайы киіммен жне бас киіммен амтамасыз ету;

-технологиялы, тоазытыш, желдеткіш жне баса жабдытарды тиісті дегейде жмыс істеуін амтамасыз ету жне жмысты басталуы алдында жыл сайын тексеріс жргізу;

-ндірістік ралдарды, ыдысты, жуатын жне залалсыздандыратын ралдарды (Р олдануа рсат етілген) жне материалды-техникалы жаратандыруды баса да заттарыны жеткілікті млшерлеріні болуы;

-жргізілген жмыстар туралы актіні болуымен дезинфекция, дезинсекция жне дератизация бойынша іс-шараларды жргізу;

-алашы медициналы кмек крсету шін аптечкаларды болуы жне оларды уаытында толтырып отыру;

-семинарлар, нгімелесулер, лекциялар ткізу жолымен персоналмен санитарлы-аартушылы жмыс йымдастыру;

-рт сндіру ралдарыны болуы. Ысты тама ызметтері бойынша бірінші рет атысып жатан леуетті нім жеткізушілер кепілхат сынуа ыы бар;

-азы блогына келіп тсетін азы-тліктер азы-тлік шикізаты мен азы-тлік німдеріне ойылатын гигиеналы талаптара сйкес келуі тиіс жне шыарыланы, сапасы мен ауіпсіздігін куландыратын жаттары болуы тиіс.

Іліспе жатты нім сатылана дейін саталуы тиіс

-ызметті крсету кезінде негізі азы-тліктер німдеріні сапасына сертификаттар (декларация) болуы тиіс

-дайын таматы сынамасын кргеннен кейін жіберілуі жзеге асырылады. Таамдарды бракеражды комиссия органолептикалы крсеткіштер бойынша (сынама тама дайындалан ыдыстан тікелей алынады) жргізеді:

медициналы ызметкер, тама блогыны ызметкері жне білім беру мекемесі кімшілігіні кілі. Бракераж нтижесі осы санитарлы ережелерді 12 осымшасына сйкес «дайын кулинарлы німдерді бракераждау журналына» тіркеледі. Таамды дайындау технологиясы бзылан кезде, сондай-а дайын болмаан жадайларда, аныталан кулинарлы кемшіліктер жойылана дейін таам жіберуге босатылмайды.

-кн сайын жмыс басталуды алдында медициналы ызметкер білім беру мекемесіні оамды таматануды йымдастыратын ызметкерлерді ол терісінде жне денені ашы жерлерінде ірі ауруларыны, сондай-а ангина, жоары тыныс алу мшелеріні катаралды кріністеріні болмауын тексереді.

-сатауды ерекше жадайларын талап ететін тез бзылатын азы німдеріні саталу жадайлары мен сатау мерзімдерін баылау масатында осы санитарлы ережелерді 11 осымшасына сйкес термометрлерді пайдаланумен (сынаптан басалары) тоазытыш жабдытарында сатауды температуралы режимін баылауды жргізеді There are dating sites oriented to almost every dating need, so it is really important to keep in mind what the focus of the site is. It is clear that if you are looking for serious relations you will not be satisfied with the results on the site where members are only for hook-up.;

-технологиялы дерісті саталуын баылау масатында дайындалан таамдарды рбір партиясынан туліктік сынама алынады. Туліктік сынаманы алуды осы санитарлы ережелерді 8 тармаындаы сынамаларды алу бойынша сыныстара сйкес азы блогыны (аспаз) ызметкері жзеге асырады. Туліктік сынамаларды дрыс алынуына жне саталу жадайларына баылауды медициналы ызметкер жзеге асырады;

-ндірістік ортаны заттары болып табылатын жабды, млік, ыдыс, тара оамды таматандыру йымдарына ойылатын санитарлы-эпидемиологиялы талаптара сйкес келуі тиіс жне белгіленген тртіпте азы німдерімен байланыста болу шін рсат етілген материалдардан орындалуы тиіс;

-ндірістік й-жайларда орнатылан барлы технологиялы жне тоазытыш жабдытарыны барлыы тиісті жмыс жадайында болуы тиіс жне жыл сайын оларды тексерістен ткізіп отыру керек;

-андай да бір технологиялы жабды істен шыан кезде ас мзіріне згеріс енгізу керек жне дайын таамдарды ндіру кезінде осы санитарлы ережелерді талаптарыны саталуын амтамасыз ету керек;

-осы санитарлы ережелерді талаптарына сйкес жуу жне залалсыздандыру ережелеріні сатау масатында бір отыратын орына ш жиынтытан кем емес есебі бойынша жеткілікті млшерде асхана ыдыстарымен жне ралдарымен, сондай-а тарату желісіні маында оны сатау шін шкафтармен амтамасыз ету туралы міндеттеме хат;

-азы німдермен ауіпсіздік талаптарына жауап беретін фаянс жне шыны ыдыстар (трелкелер, кеселер, бокалдар) олданылады. Асхана ыдыстары (асытар, шанышылар, пышатар) таамдарды дайындау жне сатауа арналан ыдыс тот баспайтын болаттан жне немесе гигиеналы асиеттері бойынша сас материалдардан жасалуы тиіс;

-формасын згерткен, шеттері сынан, сызат тскен, эмалі бзылан асхана жне асйлік ыдысты, алюминийден жасалан асхана ралдарын; пластмассадан жне ааштан жасалан татайларды, сызат тскен жне механикалы заымданан татайшалар мен са ааш ралдарын пайдалануа тыйым салынады;

-оушыларды таматану кестесін сатау;

-кассалы аппараттарды болуы;

-азы німдерін жне азы-тлік шикізатын жеткізу Ттынушыларды ытарын орау басармасы беретін орытындысы бар мамандандырылан машиналарда жргізілуі тиіс. Жргізуші мен экспедиторды жеке медициналы кітапшалары болуы тиіс.

-оушыларды таматануында тыйым салынан таамдарды, сондай-а газдалан жне алкогольсіз энергетикалы сусындарды, чипсыларды, сухарилерді жне рамында генномодифика- цияланан ингридиенттер бар тама німдерінде болдырмау туралы міндеттеме;

-мектепті тама оймасында ажеттілікке байланысты жыл сайын жндеу жмыстарын жргізу туралы міндеттеу

 

Кні

 

Басшыны олы _____________________ М.О.

(Т.А.., лауазымын крсету)

 

   
 
 

Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадаужніндегі

конкурсты жаттамаа

3-осымша

 

Конкурса атысуа тінім

(зады тлалар шін)

 

Кімге________________________________________________________
(конкурсты йымдастырушыны атауы)

Кімнен______________________________________________________
(леуетті нім берушіні толы атауы)

1. Конкурса атысуа міткер леуетті нім беруші туралы мліметтер:

леуетті нім берушіні зады, почта мекенжайы жне байланыс телефондары

 

Зады тланы банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-а зады тлаа ызмет крсететін банкті немесе оны филиалыны толы атауы мен мекенжайы

 

Зады тланы бірінші басшысыны Т.А..

 

 

2.____________________________________________________________

(зады тланы толы атауы)

осы тініммен _______________________________________________________

(конкурсты толы атауы)

конкурса леуетті нім беруші ретінде атысуа ниет білдіреді жне конкурсты жаттамада кзделген талаптар мен шарттара сйкес____________________________________________________________

(ажетін крсету керек)

ызмет крсетуді жзеге асыруа келісім береді.

3.____________________________________________________________

(зады тланы толы атауы)

осы тініммен занамада кзделген бзушылытарды жотыын растайды.

4.____________________________________________________________

(зады тланы толы атауы)

конкурсты жаттамамен танысанын жне конкурсты йымдастырушыа жне конкурсты комиссияа зіні ыты абілеті, біліктілігі, сапалы жне _______________________________________крсетілетін ызметтерді

(ажетін крсету керек)

зге де сипаттамалары туралы дрыс емес мліметтерді бергені шін жауапкершілігі, сондай-а азастан Республикасыны олданыстаы занамасында кзделген зге де шектеулерді сатауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

__________________________________________________________________

(зады тланы толы атауы)

осы конкурса атысуа тінімде жне оан оса берілетін жаттарда мндай дрыс емес мліметтерді бергені шін зіне толы жауапкершілікті абылдайды.

5. Осы конкурсты тінім___кн ішінде олданылады.

6.____________________________________________________________

(зады тланы толы атауы)

жеімпаз деп танылан жадайда, біз шартты орындалуын амтамасыз етуді шартты жалпы сомасыны ш пайызын райтын сомада енгізуге міндеттенеміз.

7. Конкурса атысуа тінім бізді арамыздаы міндетті шартты рлін атарады.

Кні

 

Басшыны олы _____________________ М.О.

(Т.А.., лауазымын крсету)

Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадаужніндегі

конкурсты жаттамаа

4-осымша

 

 

Конкурса атысуа тінім

(жеке тла шін)

Кімге________________________________________________________
(конкурсты йымдастырушыны атауы)

Кімнен______________________________________________________
(леуетті нім берушіні толы атауы)

1. Конкурса атысуа міткер жеке тла (леуетті нім беруші) туралы мліметтер:

Жеке тланы – леуетті нім
берушіні жеке басын куландыратын
жата сйкес Т.А..

 

Жеке тланы – леуетті нім
берушіні жеке басын куландыратын
жатты деректері (№, кім берген)

 

Жеке тланы – леуетті нім
берушіні тіркелген мекенжайы

 

Жеке тланы – леуетті нім
берушіні наты трылыты
мекенжайы

 

Тіркеу туралы кулікті, патентті
не азастан Республикасыны
занамасына сйкес конкурс мніне
сйкес келетін ксіпкерлік ызметпен
айналысуа ы беретін зге де
жатты нмірі

 

Жеке тланы – леуетті нім берушіні банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-а жеке тлаа ызмет крсететін банкті немесе оны филиалыны толы атауы мен мекенжайы

 

Жеке тланы – леуетті нім
берушіні байланыс телефондары,
почта мекенжайы мен электронды
почта мекенжайы (болан
жадайда)

 

2.____________________________________________________________

(жеке тланы Т.А.. крсетіледі)

осы тініммен конкурса (конкурсты толы атауын крсету) леуетті нім беруші ретінде атысуа ниет білдіреді жне конкурсты жаттамада кзделген талаптар мен шарттара сйкес ызметтер крсетуді (ажеттісін крсету керек) жзеге асыруа келісім білдіреді.

3.____________________________________________________________

(леуетті нім берушіні атауы)

осы тініммен занамада кзделген бзушылытарды жотыын растайды.

4.____________________________________________________________

(леуетті нім берушіні атауы)

конкурсты жаттамамен танысанын жне конкурсты йымдастырушыа зіні ыы, біліктілігі, сапалы жне зге де сипаттамалары туралы (ажеттісін крсету) дрыс емес мліметтер бергені шін жауапкершілігі, сондай-а азастан Республикасыны олданыстаы занамасында кзделген зге де шектеулерді сатауы туралы хабардар етілгендігін растайды.

______________________________________________________________

(леуетті нім берушіні атауы)

осы конкурса атысуа тінімде жне оан оса берілетін жаттарды мндай дрыс емес мліметтер бергені шін зіне толы жауапкершілікті абылдайды.

5. Осы конкурсты тінім __ кн ішінде олданылады.

6.____________________________________________________________

(леуетті нім берушіні атауы)

конкурсты жеімпазы деп танылан жадайда, біз шартты атарылуын амтамасыз етуді шартты жалпы сомасыны ш пайызын райтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурсты жаттамада шартты орындалуын амтамасыз етуді енгізу кзделген болса крсетіледі).

7. Конкурса атысуа тінім бізді арамыздаы міндетті шартты рлін атарады.

 

Кні

 

Басшыны олы _____________________ М.О.

(Т.А.., лауазымын крсету)

 

 

 

 

 

Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадаужніндегі

лгілік конкурсты жаттамаа

5-осымша

 

 

ызметкерлерді біліктілігі туралы

мліметтер

(леуетті нім беруші толтырады)

 

 

1. леуеттінімберушініатауы_______________________________

_________________________________________________________________

2. Орта білім беру йымдарындабілімалушылардытаматандырудыйымдастырубойынша ызметті крсету шін _________________________

(леуеттінімберушініатауынкрсету)

леуеттінімберушідеажетті штат ызметкерлері бар.

ызметкерлерді жалпы саны ____ райды, оны ішінде растайтын жаттарыны кшірмелері оса берілген ____аспазшы, ____ технолог, ____ диетолог:

ызметкерді Т.А..

Біліміжнемамандыы

Мамандыыбойыншаебектілі

Біліктіліктіарттырукурстарытуралы мліметтер

Жмыс істеуге рсат берілгендігі туралы мліметтер (рсат беру туралы белгісі бар медициналы кітапшаларды кшірмелері)

 

 

 

 

 

Барлыы

 

 

 

 

3.Растайтын жаттарды кшірмелерін оса бере отырып, ________________________________соы бес жыл ішіндеконкурста сатып

(леуеттi нiм берушiні атауын крсету)

алынатын крсетілетін ызметтерге сас крсеткен ызметтерді клемі.

 

Крсетiлгенызметтердiатауы

Тапсырысберушiлердiатауы

ызметтердікрсетуорныжнежылы

 

 

 

4. ___________________________________________________________

(леуеттi нiм берушiні атауы)

рсат беру туралы белгісі бар жмыса жіберілген автоклік пен жргізушіге растайтын жаттарды кшірмелері оса берілген, ызмет крсетуі шін мамандандырылан автоклігі (бар болса) бар:

 

Клік трi

Клікмаркасы

Жекеменшiк, жалаалынан (кiмнен)

Жргізушігерсат беру туралымліметтер(рсат беру белгісі бар медициналы кітапшаларды кшірмелері)

Рсат беру белгісікрсетілгенкліктісанитариялы-эпидемиологиялы орытындысы

 

 

 

 

 

 

5. аржы ресурстарына (аша аражаты: меншікті, кредиттiк жне т.б.) ол жеткізу туралы мліметтер. Тменде санамалау.
__________________________________________________________________

 

6. леуетті нім беруші ызмет крсету шін ресурстарды бар екені туралы осымша мліметтерді крсетеді.

Бiлiктiлiгi туралы барлы млiметтердi дрыстыын растаймын.

 

 

Кні

 

Басшыны олы _____________________ М.О.

(Т.А.., лауазымын крсету)

 

 

 

 


 

Орта білім беру йымдарында білім алушыларды таматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадаужніндегі

конкурсты жаттамаа

6-осымша

 

 

Орта білім беру йымдарында білім алушылардытаматандыруды йымдастыру бойынша крсетілетін ызметтерді берушілерді тадау критерийлері

 

 

Критерийлер

Балдар

1

Конкурстынысанасыболыптабылатынызметкрсету нарыындаы тжірибесі

р жыла 1 балдан, біра 5 балдан аспайды

2

Экологиялыменеджмент жйесінанааттандыратынтаматандырудыйымдастырубойыншакрсетілетінызметкеолданылатынсйкестік сертификатыны бар-жоы

Жо

Категория: Ашық қонкурс

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.